Terms and Conditions

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Betan MediX zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Betan MediX worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Betan MediX ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Betan MediX zijn vrijblijvend en Betan MediX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Betan MediX. Betan MediX is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Betan MediX dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en Betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden voor particuliere bestellingen on-line van te voren via de aangegeven betalingsmethoden en voor Instituten zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan dus geschieden on-line per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Betan MediX.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Betan MediX bent u een extra bedrag van vijftig euro (€ 50,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Betan MediX hun vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Betan MediX om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Betan MediX gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Betan MediX.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Betan MediX opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en kunnen tot 4 maand uitlopen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Betan MediX verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Betan MediX geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Betan MediX garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en Aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Betan MediX daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Betan MediX de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Betan MediX te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Vanaf het moment van verzending door Betan MediX van uw bestelling is Betan MediX op geen enkele manier of ergens verantwoordelijk voor. Bijvoorbeeld, aan schade tijdens transport, verliezen van de verzending tijdens transport, allergische reacties, eventuele eisen die gesteld worden aan u door een derden en verliezen of beschadigen van uw product.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Betan MediX aan de afnemer levert, is Betan MediX nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Betan MediX ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 14 dagen. Reclamaties welke door Betan MediX na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Betan MediX in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen en Communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Betan MediX dan wel tussen Betan MediX en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Betan MediX, is Betan MediX niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Betan MediX.

 

Artikel 10. Geen resultaat, geld terug

10.1 Uw resultaat is onze topprioriteit. We zijn ervan overtuigd dat CellulitiX™ uw cellulitis verbetert en daardoor zichtbaar resultaat geeft. Dit is duidelijk uit onze studies gebleken: 92% van de vrouwen is tevreden over het gebruik van CellulitiX™ en ziet verbetering.  Daarom garanderen wij dat als u geen resultaat ziet u uw geld terug krijgt.

Mocht u na gebruik volgens de bijsluiter geen verbetering zien van uw cellulitis, laat het ons dan weten en wij zullen ons houden aan onze belofte “geen resultaat, geld terug”.

Om misbruik te voorkomen zijn wij wel genoodzaakt om van u bewijzen geleverd te krijgen dat u geen zichtbare vermindering van uw cellulitis heeft. Daarom vragen wij van u het volgende:

 • Voor en na foto’s met een tijdstempel voor aanvang en 4 tot 6 weken na de behandeling. Op de meeste camera’s, smartphones en tablets kunt u tegenwoordig een tijdstempel instellen bij het maken van een foto. Op de voor en na foto’s, moet een duidelijke datum te herleiden zijn.
 • Foto’s van alleen het behandelde gebied, zonder uw gezicht.
 • Twee richtingfoto’s
  • Een foto van achteren, vanaf uw heup tot uw knie
  • Een foto van de zijkant, vanaf uw heup tot uw knie
 • In ondergoed zodat het behandelde gebied goed zichtbaar is
 • In staande positie met witte achtergrond met voldoende belichting
 • Afstand 1.0-1,5 meter vanaf de camera
 • Stuur deze foto’s naar rma@betanmedix.com en de CellulitiX™ Crème en Massager retour naar Betan MediX, Duitsepoort 52E, 6221 HH, Maastricht binnen 50 dagen na aankoop.
 • Indien u voldoet aan de hierboven genoemde criteria zullen wij uw aanvraag beoordelen. U heeft éénmalig het recht om aanspraak te maken op onze voorwaarden “geen resultaat, geld terug”. Tevens is het retourrecht alleen geldig voor één CellulitiX™-product.
 • Bij een goedkeuring zullen wij overgaan tot restitutie van uw aankoop, verminderd met afhandelingskosten (12,50 euro). Mocht u de verzending gratis hebben ontvangen, dan zullen tevens de verzendkosten in mindering worden gebracht (binnen de Benelux 8,50 euro). De verzendkosten voor de retourverzending is voor eigen rekening.
 • Mocht u nog vragen hebben over artikel 10 of hulp nodig hebben bij uw aanvraag, dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.
After Use pf Cellulite
Before Use pf Cellulite

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Betan MediX in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Betan MediX gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Betan MediX kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Betan MediX schriftelijk opgave doet van een adres, is Betan MediX gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Betan MediX schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Betan MediX gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Betan MediX deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Betan MediX in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Betan MediX vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Betan MediX is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 13. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Betan MediX verleend geen enkele toestemming of foto’s, teksten of prijzen of andere eigendommen op de website te verlenen tenzij hierover in schriftelijke overeenkomst anders wordt overeengekomen.

Know More About Cellulite Therapy

STAY IN TOUCH